Datum H L N S KK
01.05. x x     v
02.05. x x     v
03.05. / /     v
04.05.       / v
05.05.   /   x v
06.05.   x   x v
07.05.   x   x v
08.05.   x   x v
09.05.   x   x v
10.05.   x   x v
11.05.   x   x v
12.05.   /   x v
13.05.       x v
14.05.       x v
15.05.       x v
16.05       x v
17.05.       x v
18.05.     / x v
19.05.     x x v
20.05.     x x v
21.05.     / x v
22.05.       x v
23.05.       x v
24.05.       x v
25.05.       / v
26.05.  /   / - v
27.05. x -/ x /* v
28.05. x x x x* v
29.05. /- x / x* v
30.05.   x   x* v
31.05.   x   x* v