Datum H KK
01.06.   x   x* v
02.06. / x   x* v
03.06. x x / // v
04.06. x x x x v
05.06. x x x x v
06.06. x x x x v
07.06. x x x x v
08.06. x x x x v
09.06. x x x x v
10.06. // // x x v
11.06. x x x x v
12.06. x x x x v
13.06. x x x x v
14.06. x x x x v
15.06. x / x x v
16.06. x   x x v
17.06. /   // x v
18.06.     x //* v
19.06.   / x x* v
20.06.   x x x* v
21.06.   x x x* v
22.06.   x x x* v
23.06.   x x x* v
24.06. / x / x* v
25.06. x x   // v
26.06. x x   x v
27.06. x x   x v
28.06. x x / x v
29.06. x x x x v
30.06. x x x x v