Datum H KK
01.09. x x x x v
02.09. x x x x v
03.09. x x x x  
04.09. x x x x  
05.09. /- // x x  
06.09. -/ x x x  
07.09. x x x x  
08.09. x x x x  
09.09. x x x x /
10.09. x x x // x
11.09. x x / x x
12.09. x x   x x
13.09. x x   x x
14.09. x x   x x
15.09. x x   x x
16.09. x x   x /
17.09. x x   x  
18.09. x x   //  
19.09. / / / x  
20.09.     x x  
21.09.     x x  
22.09.     x x  
23.09.   / x x  
24.09.   x x x  
25.09. v x x x  
26.09. v / / //  
27.09. v     x /
28.09. v     x x
29.09. v     x x
30.09. v     x x